Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Динамика психического развития детей, больных олигофренией. Подростковый криз
В последнее время внимание психологов во всем мире привлечено к проблемам раннего детства. И это не случайно, так как первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного развития, когда закладыв...
Подробнее...


Дисципліна й психологія людини
Слово «дисципліна» походить від латинського discipulos і discere. З моменту народження ми стаємо «учнями» навколишньої нас соціального середовища, вивчаючи всі нові види «порядку», які інтегрують наші...
Подробнее...


Диференційна психофізіологія
Різноманітність і відмінність людей, навіть по зовнішності, відома ще з давніх часів. Хоча людська особа складається лише з десяти частин, але і серед багатьох тисяч не існує двох осіб, які не можна ...
Подробнее...


Дифференциальная психология
Метод в переводе с греческого означает путь, путь познания. Для того чтобы получить представление об индивидуальных различиях психики, используют различные способы получения данных. В мире животных эт...
Подробнее...


Дифференциальная психология и структура индивидуальности
Дифференциальная психология располагает в настоящее время огромным и всевозрастающим арсеналом фактов, обобщений и практических рекомендаций, находящих самое широкое применение. Тем не менее в сфер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Діагностика агресивності старшокласників
Актуальність теми дослідження. Те, що люди часто здійснюють небезпечні агресивні дії, навряд чи підлягає обговоренню. Проте питання про те, чому вони роблять подібні дії, довго було предметом серйозно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Діагностика пізнавальних процесів
Поділ психічних процесів носить багато в чому умовний характер, оскільки їх функціонування на рівні організму й особистості носить інтегративний характер. Однак при різному характері і вазі патології ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Діагностика раннього дитячого аутизму
Сучасні дослідження свідчать, що у світі зростає кількість дітей, які страждають від тяжкого порушення розвитку – аутичного синдрому. Тому в останні десятиріччя в коло наукових досліджень дефектології...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Діагностика соціально-психологічного клімату в трудовому коллективі
Аналіз публікацій по обраній темі свідчить про те, що є велика кількість досліджень по психологічних аспектах діяльності працівників. Проблема розроблена, визначене коло досліджуваних проблем, існують...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Діагностика страхів дітей
Наше стрімке життя з його неусталеністю та стресовими ситуаціями, бурхливим, невпинним потоком інформації — теле-, кіно-, відеопродукцією, насиченою різноманітними ефектами, погонями, жахами тощо; пов...
Подробнее...


Зарождение и эволюция психики
Одна из фундаментальных проблем – это проблема первоначального порождения психики и ее развития в филогенезе. Сложность этой проблемы определяется тем, что мы не можем сейчас прямо воспроизвести те со...
Подробнее...


Зарубежные теории личности
Личность – человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности. ЭРИХ ФРОММ Эрих Фромм родился в Германии, во Франкфурте, в 1900 г.; психологию и социол...
Подробнее...


Защитные механизмы "срабатывания" интеллектуализации и рационализации, их функции
Из всех бесчисленных субъективных личностных ценностей есть одна, неизмеримо превосходящая все остальные и, тем не менее, парадоксальным образом часто ускользающая от внимания человека. Эта ценность –...
Подробнее...


Здійснення впливу за допомогою технік нейролінгвістичного програмування
На сьогоднішній день нікому не треба доводити, що наукове вивчення конфліктів має право на існування. Проблеми виникнення та ефективного розв’язання конфліктів, проведення переговорів і пошуку згоди к...
Подробнее...


Здоровый образ жизни как научная проблема
Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, являющейся важной основой активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейши...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

: Зеркальный перенос
Общеизвестно, что в психоанализе существует огромное множество различных теоретических точек зрения. Не к этому стремился и не этого ожидал его гениальный создатель Зигмунд Фрейд. Всю свою жизнь он на...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Профессиографическое исследование деятельности инженера-проектировщика аэродромов
Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium — способность, изобретательность) — специалист с высшим техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства достижения це...
Подробнее...


Хозяйственно-бытовой труд как средство развития самостоятельности детей старшего дошкольного возраста
Введение Актуальность: сегодня нет ни одной страны в мире, где бы не осознавалось особое значение периода первых лет жизни человека для становления его личности в последующие годы. Задачи развития об...
Подробнее...


Психология "пикапа": его методы, психологические принципы и приёмы
Что же такое пикап? Слово, которое пришло к нам с другого континента. Что оно означает и почему оно волнует людей? Почему молодые люди посещают тренинги, на которых учат соблазнять девушек? Забегая вп...
Подробнее...


Особенности наглядно-образного мышления детей с общим недоразвитием речи
Введение Различные предметы и явления окружающего мира обладают свойствами и отношениями, которые можно познать при помощи ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, размещение и перемещение тел в в...
Подробнее...


Психологические особенности работы с несовершеннолетними
Введение Несовершеннолетие - один из самых сложных периодов развития личности. Несмотря на относительную кратковременность, этот период практически определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Понятия профессионального стресса
Стресс – это нарушение психологического состояния в результате травмирующих обстоятельств, негативных условий труда или других аспектов деятельности человека. Психологический стресс на рабочем месте –...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль семьи и школы в формировании потребностей
Введение «Семья – это первый скульптор, который начинает лепить и физически и духовно народившуюся личность.<…> Семья – одна из наиболее древних социальных общностей. Непроходящая ценность ее обуслов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конфликтное поведение человека
Введение Актуальность практического изучения конфликтологии вызывается уже тем простым житейским обстоятельством, что, соглашаясь с распространенным утверждением "худой мир лучше доброй ссоры", люди ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Моделирование комплекса рекомендаций по управлению конфликтами в трудовом коллективе и исследование состояния конфликтных ситуаций на примере ООО "Касмала-Инвест"
Каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, социальных групп, во взаимоотношениях между людьми и играют ключевую...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психология и её связь с другими науками
Психология связана, исторически и актуально, со всеми основными областями знания. В ней представлены как естественнонаучная, так и гуманитарная ориентации, однако гуманитарный подход становится преобл...
Подробнее...


Психология и педагогика
Первые школы, появились в конце ХIХ – начале ХХ века: · Структурализм- научное направление в гуманитарном знании, возникшее в 20-е г. ХХ в. и получившие позднее различные философские и идеологически...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Сімейні традиції та їх вплив на розвиток дитячого алкоголізму
Початок XXI століття в Україні, як і в ряді інших країн СНД, характеризується ускладненням і загостренням комплексу проблем, пов'язаних із споживанням алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному українськ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Склонность к правому авторитаризму у школьников 11-х классов
Введение Проблема: Не исследованность того, что влияет на появление авторитарных убеждений у людей. Тема: Исследование склонности к правому авторитаризму у подростков. Объект: Убеждения, как комп...
Подробнее...


Русский интеллект
Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, во...
Подробнее...

Страницы: 146 47 48 49 5090 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!