Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Девиантное поведение подростков (на примере наркозависимости)
Введение В настоящее время психологи отмечают, что происходящие перемены (политические, экономические, этнические и др.) вызывают у людей бурные эмоциональные переживания. Современное поколение оказа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования эмоционально-волевой сферы подростков
Развитие человека в период юности может идти несколькими путями. Юность может быть бурной: поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно напряжёнными. Некоторые старшеклассники пл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности функционирования стихийных групп
Стихийные группы – кратковременные объединения большого числа лиц, с различными интересами, но собравшихся вместе определенному поводу и демонстрирующих совместные действия; возникают стихийно, не обя...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Психологічна готовність до шлюбу
Актуальність теми. Юнацький вік - це період життєвого і професійного самовизначення особистості. Цей період життя людини характеризується активним становленням особистості, виникненням і розвитком зна...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічна діагностика здібностей
Визначення психології найкраще дав Ладда - як науки, що займається описом і тлумаченням станів свідомості. Під станами свідомості тут розуміють такі явища, як відчуття, бажання, емоції, пізнавальні пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічна допомога у сексології і сексопатології
У сексології, як і в інших емпіричних і раціональних науках, у тому числі і нормативних, існує необхідність розробки критеріїв, за допомогою яких можна було б по можливості точно установити границю ти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічна консультація як самостійний метод психологічної допомоги
На даний час психологи, лікарі, педагоги зіштовхуються у своїй практиці з безліччю психологічних проблем, які важко або неможливо охарактеризувати клінічними термінами і не можна вирішувати в рамках т...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічне консультування безробітних
Вступ 1. Психологічні особливості безробітних 2. Психологічне консультування безробітних 3. Організаційно-документальне забезпечення психологічного консультування безробітних у рамках служби зайнят...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічний аналіз конфліктних ситуацій у молодших школярів
Актуальність дослідження. Перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає від вихователя особливої уваги до учня на пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічний аналіз опосередкованого запам'ятовування у молодших та старших школярів
Пам'ять – це не тільки психічна функція, яка забезпечує можливість функціонування загальних психічних процесів і складає основу психічного життя людини, це і не тільки форма психічної фіксації набутог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості дітей з неповних сімей
Актуальність дослідження. Проблематика сім’ї – її соціально-психологічні характеристики, що пов’язані з динамікою сімейних відносин, особливостями їх впливу на розвиток особистості дитини, надання пси...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості конфліктів у молодшому шкільному віці
Актуальність дослідження. Перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає від вихователя особливої уваги до учня на пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості міжособистісного спілкування підлітків
Актуальність теми. Для кожної епохи розвитку людства характерна певна культура спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям. Саме тепер важливо закласти у нашому суспільстві засади повноцінно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів
Актуальність дослідження. Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого поколі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку
Серед проблем, зв'язаних з функціонуванням малих груп, у психолого-педагогічних і соціально-психологічних дослідженнях важливе місце займають питання організації і керування діяльністю і спілкуванням ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості почуття провини батьків перед дітьми
Розвиток провини і становлення совісті – важливі етапи психологічного росту особистості. Провина є аналогом злості - це наша реакція на події в житті. Можна підкреслити - це наша особиста реакція на т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Психологічні особливості релігійних аддиктів
Актуальність теми дослідження. Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини. Безмежна воля совісті й релігійних орг...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку
Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років) продовжується інтенсивне дозрівання організ­му дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нови...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці
Актуальність роботи. Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку
Актуальність: на сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы, традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмпатическое взаимодействие
Традиционно, литература, искусство и наша повседневная жизнь тесно связана с чувством сострадания, умением понять другого человека, оценить его радость и горе. В психологии эти важнейшие способности л...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмперические методы в психологии
Экспериментальная психология — область психологии, упорядочивающая знания об общих для большинства психологических направлений проблемах исследований и способах их решения. Экспериментальную психологи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмпирическое исследование связи агрессивного поведения с темпераментом
Введение Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмплицитная и эксплицитная память
Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное исполь­зование в деятельности или возвраще...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эргатические функции и классификация профессий
1. Эргатические функции и их генезис В сложном социально-культурном феномене "труд" переплетается множество смежных, неоднозначных, проблемных аспектов. Тождественен ли "труд" "игре" ("игре гения") и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эрик Берн. Транзактный анализ (ТА). Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения
I. Эрик Берн. Возникновение транзактной теории. Эрик Берн был сорокашестилетним врачом-психиатром, когда отказался от дальнейшего обучения психоанализу после пятнадцати лет работы в этом русле....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Співвідношення Я-реального та Я-ідеального у підлітків
Актуальність дослідження. В останні десятиріччя все більше увага дослідників звертається до однієї з центральних проблем психології розвитку особистості - до проблеми пошуку механізмів та закономірнос...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Спілкуваання, міжособистісні стосунки, їх вивчення
Психологічне пізнання настільки ж древнє, як сама людина . Вона не могла би існувати, не орієнтуючись у мотивах поведінки і властивостях характеру своїх ближніх. Останнім часом росте інтерес до питан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эффективные пути выхода из конфликтов
Воспитание по своей сути – коллективный процесс, то есть процесс, основой которого является общение: через общение воспитатель организует поведение и деятельность воспитанников, оценивает их работу и ...
Подробнее...

Страницы: 169 70 71 72 7390 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!