Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості міжособистісного спілкування підлітків
Актуальність теми. Для кожної епохи розвитку людства характерна певна культура спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям. Саме тепер важливо закласти у нашому суспільстві засади повноцінно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів
Актуальність дослідження. Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого поколі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку
Серед проблем, зв'язаних з функціонуванням малих груп, у психолого-педагогічних і соціально-психологічних дослідженнях важливе місце займають питання організації і керування діяльністю і спілкуванням ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості почуття провини батьків перед дітьми
Розвиток провини і становлення совісті – важливі етапи психологічного росту особистості. Провина є аналогом злості - це наша реакція на події в житті. Можна підкреслити - це наша особиста реакція на т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Психологічні особливості релігійних аддиктів
Актуальність теми дослідження. Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини. Безмежна воля совісті й релігійних орг...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку
Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років) продовжується інтенсивне дозрівання організ­му дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нови...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці
Актуальність роботи. Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку
Актуальність: на сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы, традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмпатическое взаимодействие
Традиционно, литература, искусство и наша повседневная жизнь тесно связана с чувством сострадания, умением понять другого человека, оценить его радость и горе. В психологии эти важнейшие способности л...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмперические методы в психологии
Экспериментальная психология — область психологии, упорядочивающая знания об общих для большинства психологических направлений проблемах исследований и способах их решения. Экспериментальную психологи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмпирическое исследование связи агрессивного поведения с темпераментом
Введение Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмплицитная и эксплицитная память
Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное исполь­зование в деятельности или возвраще...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эргатические функции и классификация профессий
1. Эргатические функции и их генезис В сложном социально-культурном феномене "труд" переплетается множество смежных, неоднозначных, проблемных аспектов. Тождественен ли "труд" "игре" ("игре гения") и...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эрик Берн. Транзактный анализ (ТА). Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения
I. Эрик Берн. Возникновение транзактной теории. Эрик Берн был сорокашестилетним врачом-психиатром, когда отказался от дальнейшего обучения психоанализу после пятнадцати лет работы в этом русле....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Співвідношення Я-реального та Я-ідеального у підлітків
Актуальність дослідження. В останні десятиріччя все більше увага дослідників звертається до однієї з центральних проблем психології розвитку особистості - до проблеми пошуку механізмів та закономірнос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Спілкуваання, міжособистісні стосунки, їх вивчення
Психологічне пізнання настільки ж древнє, як сама людина . Вона не могла би існувати, не орієнтуючись у мотивах поведінки і властивостях характеру своїх ближніх. Останнім часом росте інтерес до питан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эффективные пути выхода из конфликтов
Воспитание по своей сути – коллективный процесс, то есть процесс, основой которого является общение: через общение воспитатель организует поведение и деятельность воспитанников, оценивает их работу и ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Юмор в структуре психологической защиты личности
Актуальность исследования. Начиная с раннего детства, и в течение всей жизни, в психике человека возникают и развиваются механизмы, традиционно называемые "психологические защиты", "защитные механизмы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Юридическая психология
1. Предмет, задачи, принципы юридической психологии. Являясь пограничной наукой между психологией и правоведением, юридическая психология остается психологической дисциплиной - ее теоретическая основа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Юридический конфликт
Межчеловеческое общение представляет собой, на первый взгляд, необъятную стихию взаимодействий, коммуникативный поток, достаточно сумбурный как по содержанию, так и по форме. Однако у этой стихии имее...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сущность и предмет изучения психологической науки
1. Структура психологической науки. Естественнонаучная и практическая психология. Современное состояние психологической науки В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эмоциональное состояние
Введение Мне бы хотелось раскрыть тему «эмоционального состояния», так как оно сопровождает человечество с появления «hope sapiens». В своем развитии «эмоциональное состояние» прошло много интересных...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емоційні стани людини: настрій, афект, стрес, фрустрація. Візит в гості
1. Емоційні стани людини: настрій, афект, стрес, фрустрація Психічні стани - психологічна характеристика особистості, що відображає її порівняно тривалі душевні переживання. Психічний стан має чітко ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емоційність як властивість особистості
Вивчення емоційної сфери людини взагалі та його емоційності в частковості є в наш час дуже актуальним. Удосконалювання технологій, засобів виробництва, засобів комунікації, інформаційних технологій, р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эмоционально–волевая сфера личности
Квалификация эмоций заключается в том, что это субъективные переживания человека. Они влияют как положительно, так и отрицательно на деятельность, при этом учитывается не модальность, а их сила. Хара...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емпатія та особливості її формування в ранньому юнацькому віці
Вступ Протягом ранньої юності (від 15-16 до 17-18 років) особистість виходить на рубіж відносної зрілості, в цей період завершується бурхливий ріст і розвиток організму, а також первинна соціалізація...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Эмоциональные особенности и эффективность подготовки к школьному обучению
Ранняя юность является важным и ответственным этапом развития личности. В этот период происходит становления психологических механизмов, которые оказывают влияние на процессы развития и самореализации...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии
В последние годы в психологической литературе настойчиво утверждается мысль о том, что современная психология пребывает в состоянии когнитивного кризиса, то есть кризиса того, как следует изучать и об...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Эмоциональные особенности личности социономов
Медицина - одна из областей человеческой деятельности, где вопросы качества и его оценки имеют особое значение. Производить работу не для личного потребления, а на благо общества, социума – это и есть...
Подробнее...

Страницы: 169 70 71 72 7390 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!