Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ системы управления финансовым состоянием на предприятии
Вопрос финансового анализа предприятий является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его деятельности, именно поэтому анализу финансового состояния предприяти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ тенденций развития бюджетной системы РФ
Бюджет играет важную роль в жизни каждого государства. Он является статьей доходов и расходов государства, оказывающей влияние на благосостояние каждого. Как известно, бюджет на всех его уровнях играе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ учетного процесса формирования финансового результата на конкретном хозяйствующем субъекте и выявление резервов его совершенствования
Переход к рыночной экономике требует от предприятий торговой и производственной сферы повышения эффективности развития на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективности форм ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ форм денег в рыночной экономике
Деньги в современном мире создают основу для большинства экономических отношений, поэтому представить без них функционирование рыночной экономики невозможно. Именно денежная система составляет ее необ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси
Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах ринкових трансформацій українського суспільства. Діюча система аку...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ финансового состояния, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия на примере "ТНК-ВР Холдинг"
Актуальность данной работы. Для того, чтобы предприятие эффективно функционировало в современных условиях, необходимо проводить анализ и контроль его хозяйственной деятельности. Анализ финансово-хозяй...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аренда и лизинг
В условиях рыночной экономики широкое распространение в хозяйственной деятельности предприятий получила аренда основных средств. В практике существует аренда текущая (краткосрочная) и финансовая, или ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетна політика України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетная политика
В формировании и развитии экономической структуры любого современного общества ведущую, определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Бюджетний дефіцит та державний борг: причини, наслідки та способи відшкодування
Важливим моментом у процесі розгляду проблеми бюджетного дефіциту є те, що її неможливо розв'язати за рахунок боргового фінансування, оскільки категорії "бюджетний дефіцит" і "державний борг" тісно по...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства
Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Использование заемного капитала организации
На настоящий момент в современной рыночной экономике коммерческие банки становятся существенным элементом рыночной инфраструктуры. Банки открываются и функционируют в форме обществ с ограниченной отве...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Стан розвитку підприємницької діяльності суб’єктів господарської діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування в ДПІ м. Суми
Система оподаткування України являє собою сукупність податків, зборів інших обов’язкових платежів у бюджет і внесків у державні цільові фонди, стягнуті у встановленому порядку і базується на принципах...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оборотные средства организации и эффективность их использования
Каждая организация, начиная свою производственно-хозяйственную деятельность, должна располагать определённой денежной суммой. На эти денежные ресурсы организация закупает на рынке или у других предпри...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Почему закрываются банки?
Современный мир полностью зависит от денег и построен на денежно-кредитных отношениях. И любое предприятие или организация, начиная от маленького магазина и заканчивая крупной межнациональной корпорац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Система фінансового аналізу
В складних умовах жорсткої конкуренції фінансовий аналіз, надає можливість правильно, точно та оперативно оцінити реальний стан підприємства та орієнтувати на прийняття оптимальних і ефективних рішень...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Система фінансового планування
Історія розвитку ринку показує, що з пливом часу більшість фірм та організацій в Україні втрачають частину економічного зиску внаслідок нераціональної діяльності. Цей недолік виявляється у неефективно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рынок корпоративных облигаций: тенденции и перспективы развития
Содержание Введение 1. Корпоративные ценные бумаги 1.1 Виды корпоративных ценных бумаг 1.2 Облигации: виды, стоимость, инвестиционные свойства 2. Анализ современного состояния российского рынка к...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Управління оперативним фінансовим лізингом на підприємстві житлово комунального господарства
ПЛАН Вступ Сутність поняття лізингу. 1.1. Поняття та форми лізингу. 1.2. Укладання лізингового договору. Аналіз ефективності управління лізингом на підприємстві житлово-комунального господарства. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бизнес план по созданию мини- пекарни в г.Пскове
Бизнес-план посвящен созданию мини- пекарни в г.Пскове. Причины выбора данного проекта: Во-первых, налаживание данного вида производства не требует высокой квалификации специалистов. Обучение персо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Компетенция органов валютного контроля
Введение Актуальность данной темы обусловлена тем, что новое валютное законодательство установило новую систему органов валютного контроля. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения в...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин на импортные товары
Основным инструментом налогообложения импорта товаров в Российской Федерации являются таможенные пошлины. В законе «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 года №5003-1 импортная таможенная пошлина рассм...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Взаимодействие налоговых и других органов, осуществляющих налоговый контроль проблема, перспект
В настоящей работе рассматриваются проблемы взаимодействия налоговых и других органов, осуществляющих налоговый контроль. В первой части работы рассмотрены положения налогового контроля в общей сист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Внешнеторговая деятельность по законодательству РФ
Актуальность данной темы курсовой работы определяется тем, что совершенствование организации и управления внешнеторговыми операциями в российской экономике не возможно без законодательного регулирова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Денежная система России особенности её функционирования
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 1.1. Понятия, свойства, элементы денежной системы 5 1.2. Типы денежной системы. Биметаллизм и мон...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формы декларации по налогу на доходы физических лиц
Содержание Введение 1. Плательщики НДФЛ 2. Объект налогообложения и доходы, подлежащие налогообложению 3. Доходы, не подлежащие налогообложению 4. Методика исчисления налоговой базы 5 Форма дек...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Методи організації податкової служби
ВСТУП …………………………………………………………………………..6 Державна податкова служба у структурі органів управління оподаткуванням ………………………………………………………….8 Права та обов’язки працівників органів ДПС ………………….....8 Пода...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Функціонування валютного ринку в Україні
ПЛАН Вступ Суть валютного ринку та його структура Валютні операції на світовому валютному ринку Валютний ринок України ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Міжнародні валютні відносини - сукупність валю...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Концепція податкової реформи
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Податкова система – основа фінансово-кредитного механізму державного регулювання та один із найважливіших в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фінансовий контроль та його роль в економічній системі держави
Вступ. Теоретичні основи фінансового контролю 4 Сутність та значення фінансового контролю 4 Види фінансового контролю 16 Методи фінансового контролю 19 Особливості фунціонування суб’єктів фінанс...
Подробнее...

Страницы: 140 41 42 43 4499 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!