Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державна фінансова підтримка санації підприємств
Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Так, 2000-го року - кожне дев'яте, 2001-го - кожне п'яте, 2002-го - кожен другий суб'єкт під...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Антоненко Леонід Анисимович, Ха...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання соціальної політики
Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально благополучного суспільства. Поєд­нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює нео...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
План 1. Сутність держбюджету в Україні і його роль в економіці 2. Бюджетна класифікація бюджетоуправління 3. Дефіцит державного бюджету 4. Державний борг і його види 5. Державні трансферти і їхні види...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державний фінансовий контроль в Україні
В Україні проведення економічних «реформ», перехід до ринкових відносин спричинили послаблення управління економікою і позначилися на його найважливішій складовій — державному фінансовому контролі. «Ц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Технико-экономическое обоснование инвестиций
На данный момент российская экономика переживает глубочайший кризис, что сказывается во всех сферах жизни россиян и, в первую очередь, на социальной сфере, что в свою очередь вызывает социальную напря...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Технічний аналіз ринку форексних операцій
Задача технічного аналізу визначити поточний напрям руху ринку. На відміну від інструментів фундаментального аналізу, які використовуються для прогнозування перспектив розвитку ринку, технічний аналіз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оцінка та аналіз фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування
Вступ Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме усвлєму розпорядженні достатню кількість фінансових ресурсів. Головною...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Склад та структура видатків бюджету на управління
Зміст Вступ Склад та структура видатків бюджету на управління Висновок Спиоск використаної літератури
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Шляхи удосконалення напрямів державної підтримки охорони і збереження навколишнього природного середовища
План Вступ Державна політика у сфері охорони і збереження навколишнього природного середовища Загальні заходи щодо збереження і не виснажливого використання біорізноманіття Основні етапи реалізації ос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз впливу світової фінансової кризи на розвиток споживчого кредиту в Україні
Зміст Вступ Механізм здійснення споживчого кредитування в Україні Аналіз сучасного стану ринку споживчого кредитування в Україні Досвід розвитку споживчого кредитування в зарубіжних країнах Висновки т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Система организации расчетов
Современная экономика представляет собой широко разветвленную сеть сложных отношений входящих в нее хозяйствующих субъектов между собой. Основой этих взаимоотношений являются расчеты за поставленную п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Система расчетов с использованием пластиковых карт
Становление двухуровневой банковской системы в России, начавшаяся конкурентная борьба за привлечение частного вкладчика к обслуживанию, стали причиной поиска и внедрения в банковскую практику новых ра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Система региональных налогов в рамках бюджетного федерализма
После принятия Бюджетного Кодекса РФ и формирования бюджетной системы Российской Федерации в нынешнем виде, состоящей из трех уровней: федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, ж...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Система регулирования рынка ценных бумаг в России и за рубежом
Любая человеческая деятельность на данном этапе развития общества должна быть регулируема, не является исключением и рынок ценных бумаг. Регулирование нужно, прежде всего для того, чтобы управлять про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Система управления финансами региона
В условиях становления и развития рыночных отношений для научного обоснования радикальных экономических реформ большое значение приобретает региональная экономика - область научных знаний о размещении...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Система управління податками в Україні
Система управління податками в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану на принципі багаторівневої ієрархічної організації, кожен рівень якої має свої функції і специфіку. Згідно ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Системи електронних грошей
Гроші виконують п'ять головних функцій: міри вартості, засобів обігу, засобів платежу, засобів нагромадження вартості та світових грошей. Кожну із цих функцій вони виконують, набираючи однієї з форм, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Системы финансового анализа в коммерческом банке
Введение Многообразие целей проведения финансового анализа (обоснование стратегических решений при бизнес-планировании, разработка оперативных решений оздоровления предприятий, оформление процедур ба...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Системы электронных платежей PayCash, Яндекс.Деньги, MoneyMail
Система электронных платежей PayCash — российский высокотехнологический проект в области электронной коммерции. Система позволяет проводить мгновенные, защищенные и доказуемые платежи через открытую с...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин
1. Складові фінансових систем: валюта; валютні цінності; конвертованість валюти; ціна (курс) валюти; міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види 2. Оподаткування в системі міжнаро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сложности инвестиционной деятельности в современных условиях
Введение Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов с целью получения каких-либо (финансовых, имущественных, нематериальных и пр.) ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения и ее совершенствование
Процесс развития казначейской системы является одним из ключевых элементов государственной бюджетной политики и всего комплекса реформ бюджетной сферы. В целях обеспечения прозрачности исполнения бюд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Смета предприятия
Сквозная задача по расчету финансовых показателей акционерного общества Акционерное общество «Альфа» характеризуется данными, приведенными в таблицах 1,2. Таблица 1 Исходные данные по ОАО «Альфа»...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сметно-бюджетное финансирование
Глава 1. Понятия и принципы сметно-бюджетного финансирования Выделение средств из бюджета на обеспечение деятельности аппарата законодательной и исполнительной власти, управления, суда и прокуратуры,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сметные цены на ресурсы
В условиях конкурентной рыночной экономики цена любого товара, формируется под воздействием основного закона рынка − закона спроса и предложения. В качестве примера можно привести цены на нефть ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Смысл понятия и основные определения бюджетирования
Стремление работать с максимальной экономической отдачей заставляет многие компании реформировать как свою внутреннюю организационную структуру, так и методы управления бизнесом, одним из которых явля...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Собственный капитал и внеоборотные активы
11. Собственный капитал: понятие, состав элементов, особенности формирования цены капитала. Исчисление цены отдельных элементов капитала. Проблемы оценки 24. Характеристика и проблемы управления внео...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Собственный капитал корпорации: управление капиталом и оптимизация его структуры
Экономические преобразования в России направлены на формирование и развитие цивилизованных рыночных отношений, на создание эффективной системы функционирования капитала. Одной из ключевых тенденций ре...
Подробнее...

Страницы: 181 82 83 84 8599 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!