Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Загальні основи реабілітації
1. Деякі загальні питання реабілітації Термін "реабілітація" має широке змістове розуміння і вживається в усіх сферах діяльності людини — політичній, юридичній, розумовій, спортивній та інших. У медиц...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытые и открытые травмы живота и его органов
1.Введение Повреждения живота вследствие их многообразия невозможно сгруппировать в какую-либо одну всеобъемную схему. Существует множество классификаций повреждений живота. Более простые из них не ох...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытый винтообразный перелом левой большеберцовой кости на границе средней и нижней трети со смещением отломков
I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ Ф.И.О.: … Возраст: 1952 года рождения. Пол: мужской. Национальность: русский. Семейное положение: холост. Образование: полное среднее. Профессия и место работы: временно безработны...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытый перелом левой большеберцовой кости в нижней трети со смещением и левой малоберцовой кости в верхней трети со смещением в условиях закрытого остеосинтеза
Клинический диагноз: Закрытый перелом левой большеберцовой кости в нижней трети со смещением и левой малоберцовой кости в верхней трети со смещением в условиях закрытого остеосинтеза аппаратом Илизаро...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытый косой перелом средней трети правого плеча, со смещением по ширине и под углом, повреждение правого лучевого нерва
Жалобы на момент курации: на боль в области послеоперационных швов, снижение чувствительности на тыле внутренней стороны правой кисти, невозможность отведение 1 пальца. Anamnesis morbi: Получила травм...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытый перелом правой бедренной кости
На момент курации больной предъявляет жалобы на тупую постоянную боль в области верхней трети правого бедра и правого коленного сустава, усиливающуюся при незначительных движениях конечностью, не ирра...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Закрытый поперечный перелом левой бедренной кости на границе верхней и средней трети со смещением отломков
Закрытый поперечный перелом левой бедренной кости на границе верхней и средней трети со смещением отломков по длине. ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: На выраженные боли в средней трети левого бедра, усиливающи...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
Актуальність теми. Серцева недостатність є найбільш поширеним та прогностично несприятливим ускладненням захворювань серцево-судинної системи (Г.В. Дзяк, 2000; Л.Г. Воронков, 2003). Згідно літературни...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Запобігання виразковій хворобі та її рецидивам
ЗМІСТ Вступ Основна частина Розділ 1. Короткі відомості про анатомію і фізіологію шлунка і дванадцятипалої кишки Розділ 2. Основні ознаки захворювання Розділ 3. Основні причини виникнення виразкової х...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Останнім часом спостерігається істотний ріст поширеності карієсу зубів у дітей дошкільного віку. Поширеність раннього дитячого карієсу (РДК) у світі д...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Хронічна ревматична хвороба серця характеризується неухильно прогресуючим перебігом, супроводжується високою частотою формування клапанних вад серця, ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм
Діагностика холецистохолангіту заснована на таких даних: 1) даних анамнезу: наявність хворих на холецистохолангіт у сім'ї, уточнення перенесених хвороб, які можна було б вважати початковими проявами х...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
Актуальність теми. Згідно із сучасними уявленнями, печінка належить до радіочутливих органів [В.Г.Пінчук и соавт., 1991; П.Н.Любченко и соавт., 1994; Л.А.Горчакова, 1997; Cristea et al., 2004; Я.Г.Іва...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні
Актуальність роботи. Захворювання серцево-судинної системи посідають провідне місце серед причин смертності у світі та в Україні (Мартынец П. А., 1999; Сиренко Ю.Н., 2003). За даними провідних дослідн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища
Акродинія (хворі кінцівки, рожева хвороба, хвороба Свіфта, хвороба Флеєра, полінейропатична еритродермія) – захворювання, обумовлене повторними діями ртуті. Супроводжується дегенеративними змінами ЦНС...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Геморрагический васкулит
Патогенез. В основе заболевания лежит разрушение тромбоцитов антителами, синтезирующимися в органах иммунокомпетентной системы (прежде всего, в селезенке, а также в костном мозге, печени и других орга...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Иван Петрович Павлов - первый среди российских ученых Нобелевский лауреат
Иван Петрович Павлов - великий русский ученый-физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии, родился 27 сентября 1849 г. в г.Рязани. В 1875 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


ИБС, острый крупноочаговый нижнебоковой инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения I, стенокардия напряжения
ЖАЛОБЫ На момент поступления основные жалобы на: интенсивные боли сжимающего характера (возникновение которых больная связывает с полученным стрессом на улице), иррадиирущие в нижнюю челюсть, шею, лев...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Золототысячник зонтичный
План 1. Введение. 3 2. Основная часть. 4 2.1 Краткая ботаническая характеристика рода и вида Золототысячника 4 2.2 Ареал. Места обитания. 6 2.3 Заготовка и качество сырья. 8 2.4 Химический состав. 9 ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значимость системного воспаления в дестабилизации клинического течения ИБС
О значимости системного воспаления в дестабилизации клинического течения ИБС свидетельствует также возрастание у пациентов с нестабильной стенокардией и острым ИМ концентрации в плазме 5АА — высокочув...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
Актуальність теми. ВХШ й ВХДПК залишається актуальною проблемою гастроентерології, оскільки в структурі захворюваності займає одне з перших місць і приводить до зниження працездатності й інвалідності ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение лечебного и лечебно-профилактического питания, роль питания в профилактике болезней и другие системы питания
1 Понятия «физиологическая потребность», «рекомендуемая норма потребления», «пищевая плотность рациона» В отечественной литературе, связанной с вопросам рационального питания, до сих пор считается, чт...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение лекарственных веществ и лекарственных форм, содержащих антибиотик
Введение В медицинской практике используются около 25 тыс. лекарственных препаратов. При этом почти 90 % лекарств разработаны в последние десятилетия, что позволяет говорить о «фармацевтическом взрыве...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение исследования соединений группы пиразола для получения лекарственных веществ
Содержание Введение 1. Общая характеристика 2. Синтез производных пиразола 3. Свойства производных пиразола 4. Испытание на подлинность и доброкачественность 5. Количественное определен...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение генетики для медицины и здравоохранения
Значение генетики для медицины и здравоохранения Предмет и задачи генетики человека. Генетика человека, или медицинская генетика, изучает явления наследственности и изменчивости в различных популяция...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение выбора лекарственных средств при артериальной гипертензии
1. Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия – синдром стойкого повышения артериального давления, когда систолическое давление равно или превышает 140 м.рт.ст.,а диастолическое давление равно ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Значение витамина К для здоровья человека
Описание Витамин К является жирорастворимым витамином, запасаемым в небольших количествах в печени, он разрушается на свету и в щелочных растворах. Впервые было высказано предположение о наличии факто...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що метаболічні захворювання кісткової тканини, відповідно до оцінки експертів ВООЗ, займають четверте ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування
ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1. Шизофренія як хвороба. 7 1.1 Історія вчення про шизофренію.. 7 1.2 Епідеміологія і патогенез шизофренії 10 1.3 Клінічні прояви і види шизофренії 25 РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є важливою медико-соціальною проблемою. Захворюваність на ХОЗЛ стрімко зростає і до 2020 року, за про...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Страницы: 120 21 22 23 2451 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!