Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Закрытый поперечный перелом левой бедренной кости на границе верхней и средней трети со смещением отломков
Закрытый поперечный перелом левой бедренной кости на границе верхней и средней трети со смещением отломков по длине. ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: На выраженные боли в средней трети левого бедра, усиливающи...
Подробнее...


Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
Актуальність теми. Серцева недостатність є найбільш поширеним та прогностично несприятливим ускладненням захворювань серцево-судинної системи (Г.В. Дзяк, 2000; Л.Г. Воронков, 2003). Згідно літературни...
Подробнее...


Запобігання виразковій хворобі та її рецидивам
ЗМІСТ Вступ Основна частина Розділ 1. Короткі відомості про анатомію і фізіологію шлунка і дванадцятипалої кишки Розділ 2. Основні ознаки захворювання Розділ 3. Основні причини виникнення виразкової х...
Подробнее...


Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Останнім часом спостерігається істотний ріст поширеності карієсу зубів у дітей дошкільного віку. Поширеність раннього дитячого карієсу (РДК) у світі д...
Подробнее...


Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Хронічна ревматична хвороба серця характеризується неухильно прогресуючим перебігом, супроводжується високою частотою формування клапанних вад серця, ...
Подробнее...


Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм
Діагностика холецистохолангіту заснована на таких даних: 1) даних анамнезу: наявність хворих на холецистохолангіт у сім'ї, уточнення перенесених хвороб, які можна було б вважати початковими проявами х...
Подробнее...


Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
Актуальність теми. Згідно із сучасними уявленнями, печінка належить до радіочутливих органів [В.Г.Пінчук и соавт., 1991; П.Н.Любченко и соавт., 1994; Л.А.Горчакова, 1997; Cristea et al., 2004; Я.Г.Іва...
Подробнее...


Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні
Актуальність роботи. Захворювання серцево-судинної системи посідають провідне місце серед причин смертності у світі та в Україні (Мартынец П. А., 1999; Сиренко Ю.Н., 2003). За даними провідних дослідн...
Подробнее...


Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища
Акродинія (хворі кінцівки, рожева хвороба, хвороба Свіфта, хвороба Флеєра, полінейропатична еритродермія) – захворювання, обумовлене повторними діями ртуті. Супроводжується дегенеративними змінами ЦНС...
Подробнее...


Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Геморрагический васкулит
Патогенез. В основе заболевания лежит разрушение тромбоцитов антителами, синтезирующимися в органах иммунокомпетентной системы (прежде всего, в селезенке, а также в костном мозге, печени и других орга...
Подробнее...


Иван Петрович Павлов - первый среди российских ученых Нобелевский лауреат
Иван Петрович Павлов - великий русский ученый-физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии, родился 27 сентября 1849 г. в г.Рязани. В 1875 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в ...
Подробнее...


ИБС, острый крупноочаговый нижнебоковой инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения I, стенокардия напряжения
ЖАЛОБЫ На момент поступления основные жалобы на: интенсивные боли сжимающего характера (возникновение которых больная связывает с полученным стрессом на улице), иррадиирущие в нижнюю челюсть, шею, лев...
Подробнее...


Золототысячник зонтичный
План 1. Введение. 3 2. Основная часть. 4 2.1 Краткая ботаническая характеристика рода и вида Золототысячника 4 2.2 Ареал. Места обитания. 6 2.3 Заготовка и качество сырья. 8 2.4 Химический состав. 9 ...
Подробнее...


Значимость системного воспаления в дестабилизации клинического течения ИБС
О значимости системного воспаления в дестабилизации клинического течения ИБС свидетельствует также возрастание у пациентов с нестабильной стенокардией и острым ИМ концентрации в плазме 5АА — высокочув...
Подробнее...


Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
Актуальність теми. ВХШ й ВХДПК залишається актуальною проблемою гастроентерології, оскільки в структурі захворюваності займає одне з перших місць і приводить до зниження працездатності й інвалідності ...
Подробнее...


Значение лечебного и лечебно-профилактического питания, роль питания в профилактике болезней и другие системы питания
1 Понятия «физиологическая потребность», «рекомендуемая норма потребления», «пищевая плотность рациона» В отечественной литературе, связанной с вопросам рационального питания, до сих пор считается, чт...
Подробнее...


Значение лекарственных веществ и лекарственных форм, содержащих антибиотик
Введение В медицинской практике используются около 25 тыс. лекарственных препаратов. При этом почти 90 % лекарств разработаны в последние десятилетия, что позволяет говорить о «фармацевтическом взрыве...
Подробнее...


Значение исследования соединений группы пиразола для получения лекарственных веществ
Содержание Введение 1. Общая характеристика 2. Синтез производных пиразола 3. Свойства производных пиразола 4. Испытание на подлинность и доброкачественность 5. Количественное определен...
Подробнее...


Значение генетики для медицины и здравоохранения
Значение генетики для медицины и здравоохранения Предмет и задачи генетики человека. Генетика человека, или медицинская генетика, изучает явления наследственности и изменчивости в различных популяция...
Подробнее...


Значение выбора лекарственных средств при артериальной гипертензии
1. Артериальная гипертензия Артериальная гипертензия – синдром стойкого повышения артериального давления, когда систолическое давление равно или превышает 140 м.рт.ст.,а диастолическое давление равно ...
Подробнее...


Значение витамина К для здоровья человека
Описание Витамин К является жирорастворимым витамином, запасаемым в небольших количествах в печени, он разрушается на свету и в щелочных растворах. Впервые было высказано предположение о наличии факто...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що метаболічні захворювання кісткової тканини, відповідно до оцінки експертів ВООЗ, займають четверте ...
Подробнее...


Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування
ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1. Шизофренія як хвороба. 7 1.1 Історія вчення про шизофренію.. 7 1.2 Епідеміологія і патогенез шизофренії 10 1.3 Клінічні прояви і види шизофренії 25 РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ...
Подробнее...


Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є важливою медико-соціальною проблемою. Захворюваність на ХОЗЛ стрімко зростає і до 2020 року, за про...
Подробнее...


Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування
ПУХЛИНИ НИРКИ Пухлини нирки становлять 2...3% всіх новоутворень. У дітей пухлини нирки сягають 25...30% усіх новоутворень. Пухлина нирки у дітей (пухлина Вільмса) виникає з елементів паренхіми і стром...
Подробнее...


Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції
Актуальність теми. Дані епідеміологічних досліджень вказують на високу поширеність уражень лицевого нерва (ЛН), які спостерігають не тільки в молодому, але й похилому віці. Так, невропатія лицевого не...
Подробнее...


Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота
Содержание 1. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота, диагностика, лечение и профилактика болезни 2. Методы диагностики, профилактики и меры борьбы при стрептококкозе телят 3. К...
Подробнее...


Злокачественная артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия (АГ) - длительное повышение артериального давления (АД) >140/90 мм рт. ст.– одно из наиболее частых хронических заболеваний, легко распознаваемое и поддающееся эффективному л...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Интраспинальное введение местных анестетиков
Введение Эпидуральная и спинномозговая анестезия при правильном проведении вполне безопасны в родах. Для обезболивания первого периода родов необходима сенсорная блокада на уровне T10-L1, второго пери...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Интерпретация показателей электрокардиограммы
Электрические явления, которые возникают в момент образования и проведения импульса возбуждения в специализированной проводящей системе сердца, имеют очень малое напряжение, поэтому на ЭКГ не регистри...
Подробнее...

Страницы: 121 22 23 24 2551 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!