Все разделы / Экология и защита окружающей среды

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Планирование природоохранной деятельности на целлюлозно-бумажном предприятии
Содержание Задание на курсовое проектирование Технико-экономические показатели водоохранной деятельности 1. План производства продукции Расчет производственной мощности бумагоделательной машины Расчет...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Правова охорона тваринного світу. Червона книга України
ПЛАН Вступ.. 3 1. Правова охорона тваринного світу. 4 Висновок.. 8 Література.. 9 Вступ Тваринний світ становить один з найбільш вразливих об’єктів природи, бо впливати на його стан можна як безпосер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Правова охорона природно-заповідного фонду України
Правова охорона природно-заповідного фонду опирається в першу чергу на Закон України „Про природно-заповідний фонд України” Закон України „Про природно-заповідний фонд України” визначає правові основи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах
Найважливішим завданням екологічного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища є охорона життя та здоров’я людини, здійснення та підтримка необхідних умов для забезпечення її ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Право на одержання екологічної інформації
Екологічна інформація — це будь-яка інформація про стан навколишнього природного середовища в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти, пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище
Це право є одним з основних конституційних екологічних прав людини, яке називають правом на екологічну безпеку. Суб’єктами цього права є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Правительственный проект по утилизации авто
Содержание Введение Цели, особенности и условия проекта Анализ эффективности проекта по данным auto.ru Заключение Список используемых источников Введение Известно, что осень 2008 года была полна по...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу
Користувачі об’єктами тваринного світу, крім загальних прав і обов’язків, властивих усім природокористувачам, мають певні права і обов’язки, обумовлені конкретним видом відповідного права. Так, корист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Почвенный покров промышленных городов. Тенденции его загрязнения
Почва – это верхний слой земной коры, видоизмененный почвообразующими факторами. К числу этих факторов относят материнскую породу, возраст почвы, рельефные поверхности, климат, почвенные организмы. По...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поняття та види відходів
Вступ Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен поз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поняття про біосферу та атмосферу
Зміст Вступ. 3 1. Характеристика та склад біосфери. 4 2. Склад і будова атмосфери. 5 3. Основні складові атмосфери. 11 Висновки. 13 Список використаної літератури. 14 Вступ Найхарактернішою істотною ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поняття міжнародного права навколишнього середовища
Вступ Розв’язання екологічних проблем у сучасний період не може бути забезпечене тільки національними заходами. Адже те, що відбувається в одній державі, впливає на екологічну ситуацію в інших. Крім т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття
Екологічна криза - це порушення взаємозв'язків в системі географічної обо­лонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують існуванню людини як виду. Наприклад...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів
Зміст Вступ Розділ 1. Поняття про консорцію та особливості взаємодії в ній організмів Розділ 2. Особливості біотичних взаємодій між організмами в консорції 2.1 Паразитизм 2.2 Алелопатія, або антибіоз ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Понятие, сущность, классификация глобальных проблем
Введение Человек, будучи носителем разума, становится участником развития мира и оказывает воздействие на развитие, причём темпы этого воздействия таковы, что могут создавать проблемы, общие для всего...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Проблема загрязнения водных массивов на территории Барнаула
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ………….5 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ МАССИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ БАРН...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблема водных ресурсов в арабских странах
ПЛАН. Введение. Глава 1. Водный фактор в контексте ближневосточного конфликта. 1.1. Проблема водных ресурсов на Ближнем Востоке в начале XXI века. 1.2. Борьба за водные ресурсы в субрегионе до...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблема взаимодействия природы и общества
Проблема взаимодействия природы и общества приобрела особую остроту на современном этапе, который характеризуется переходом от индустриальной к постиндустриальной фазе развития – в общемировом масштаб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Про історичну урбоекологію
Екологія міста називається зараз урбоекологією. Справа, однак, не в термінологічних нюансах, а в тім, чи ховається за ними якийсь дійсно реальний зміст, чи несуть ці терміни якесь значеннєве навантаже...
Подробнее...


Причины сокращения лесов на планете
Содержание Введение 1. Классификация лесов 2. Значение леса 2.1 Значение леса для жизнедеятельности человека 2.2 Значение леса для здоровья человека 3. Причины сокращения лесов 4. Охрана и восстановле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Причины разнообразия и сходства экосистем
СОДЕРЖАНИЕ 1. Причины разнообразия экосистем 1.1 Ареалы и биогеография 1.2 Биогеографическое районирование внутренних водоемов России 1.3 Водоемы разных природных зон 1.4 Связь водоемов с рельефом 1.5...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Причины образования токсичных компонентов в ОГ ДВС
В последнее время уменьшение загрязнения воздуха токсичными веществами, которые выделяются промышленными предприятиями и автомототранспортом, является одной из серьезнейших задач всех промышленно и эк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Природопользования и охрана окружающей среды
Человек своей деятельностью оказывает огромное влияние на растительность, как положительное, так и отрицательное. Как объект охраны растительность можно разделить на водную, почвенную, подземную и над...
Подробнее...


Природопользование и сохранение биоразнообразия
Содержание 1. Природопользование в историческом аспекте 2. Проблема дефицита пресной воды 3. Современное состояние биологического разнообразия Список используемых источников 1. Природопользование в и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Природоохранная деятельность на промышленных предприятиях
1. Система государственных стандартов в области охраны биосферы и рационального использования природных ресурсов Стандартизация занимает особое место в комплексе мер по обеспечению экологической безоп...
Подробнее...


Прикладна екологія як наука
1. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ – ЯК НАУКА Екологія (грец. «ойкос» — дім, житло та грец. «логос» — вчення) — наука, що вивчає взаємодію організмів та їх угруповань із середовищем існування.. Науковий аспект —...
Подробнее...


Предупреждение и ликвидация разливов нефти при эксплуатации Мохтиковского месторождения ОАО "Мохтикнефть"
Введение 1. Планирование по предупреждению разливов нефти 1.1 Возможные источники разлива 1.2 Описание мероприятий и принятых решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупр...
Подробнее...


Правовые основы экологической сертификации
Введение_____________________________________________________ 3 Понятие и функции экологической сертификации_________________ 4 Нормативные акты в области экологической сертификации________ 8 Информац...
Подробнее...


Правовые меры охраны атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является существенной частью природной среды[1]. В соответствии со ст. 1 Закона об охране атмосферного воздуха[2] атмосферный воздух - это жизненно важный компонент окружающей приро...
Подробнее...


Правовые аспекты экологической экспертизы проектов в Российской Федерации
СОДЕРЖАНИЕ Перечень сокращений, условных обозначений, символов и терминов 3 Введение 6 Основная часть 9 1. Правовые основы проведения экологической экспертизы проектов 9 2. Основные проблемы реал...
Подробнее...

Страницы: 143 44 45 46 4769 |
  Cодержание / Экология и защита окружающей среды

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!