Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Региональные различия и проблемы демографического развития Европы
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЫ Глава 2. ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ Глава 3. ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАС...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Расселение населения Приморской зоны Одесской области
Введение 1. Теоретические и методические аспекты изучения расселения населения 1.1 Понятие расселения населения 1.2 Методические подходы к изучению систем расселения 1.3 Показатели систем расселен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Социополитическая характеристика феномена тоталитаризма в арабских странах
В арабском мире, насчитывающим свыше 20 стран, до сих пор не сыскать государства с подлинно демократическим строем государственной и общественно-политической жизни, соответствующим современным цивилиз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Швейцарская Конфедерация. Три ветви власти
Органом, аналогичным тем, которые в других странах именуются парламентами, в Швейцарии является Федеральное собрание. Конституция термина «парламент» не употребляет. Она характеризует Федеральное собр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)
Россия только что переступила рубеж двух тысячелетий. Что значит для россиян новый век? С чем мы в него вошли? Какой будет наша страна в третьем тысячелетии: великой державой или страной третьего мира...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Статья: пойду ли я на дискотеку
Наша школа одна из лучших в городе. Она же является одним из центров образования города Самара. Так же в том году ей было вручено четвертое место в общегородской статистике. Это подчеркивает, несомнен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Первые эмансипированные женщины
Нет, наверно, сейчас на земле человека, который не сталкивался бы в своей жизни со спорами, ведущимися между многими людьми долгое время, на которые не существует и по сей день единого мнения – споры ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
В час коли Українська держава стала на шлях побудови незалежної, суверенної, демократичної держави виникає необхідність застосування принципу розподілу влад як одного з основних принципів демократично...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття вибірки, її аналіз і побудова
Ймовірнісний підхід до побудови вибірки. Одношаблева випадкова вибірка. Принципи районування (стратифікації) і кластеризації („гнізд”). Багатошаблева комбінована вибірка. Цілеспрямований підхід до поб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття етносу. Етногенез
Одним із питань, які хвилюють людство, є питання етногенезу. Чи є виникнення численних етносів, які ми спостерігаємо на нашій планеті, наслідком якоїсь фатальної помилки світового механізму, чи цей пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття моральної норми та причини відхилення від них
Якщо звернутися до історії філософської і соціологічної думки, то побачимо, що суттєве місце завжди посідали пошуки інтегративних елементів, відносин, які визначають їхню цілісність. У складній систем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття руху населення
Стан і розвиток суспільства визначається в значній мірі кількістю і складом його населення, його трудовим і, у тому числі, творчими можливостями. За визначенням американського економіста Нобелівського...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття соціальної структури
Ще зовсім недавно соціологія як наука і навчальна дисципліна залишалася майже невідомою не тільки для широкого загалу, а й для тих, хто отримав вищу освіту. Щоправда, інколи для обслуговування офіційн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття соціальної структури суспільства
У соціології поняття соціальна структура суспільства розглядаються в кількох аспектах. У широкому розумінні соціальна структура суспільства - будова суспільства, система зв’язків між всіма його основн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу
ПОНЯТТЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ За багатьма ознаками нашу епоху можна назвати переломною історичною епохою, коли особливо гостро постають питання пошуку джерел та нових с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Порядок проведения социологических исследований
В наиболее общем виде социологическое исследование можно определить как систему логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой е...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування
Державна служба зайнятості як автномний орган при Міністерстві праці та соціальної політики України був створений у 1991 році. Вона складається з національного центру, що контролює дорівневу мережу о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в 2010 году: новые правила
Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в 2010 году: новые правила Пособие по уходу за ребенком Общие правила назначения и расчета пособия по уходу за ребенком утверждены с 1 я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Постиндустриальное общество
С конца 60-х годов ХХ века в науке утвердилось понимание происходящих в наиболее развитых странах мира хозяйственных и вызываемых ими социально-политических перемен как провозвестников качественно нов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Постиндустриальное общество
1. Современные понятия и критерии общества и их небольшая критика. Тема «постиндустриальное общество» не будет раскрыта основательно, если мы не попытаемся рассмотреть общую картину развития челове...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Постмодерн и его место в социологии современной России
В эпоху становления информационного общества, характеризующегося глобализацией и интеграцией всех сфер жизни - социокультурной политической, правовой, экономической и др. - художественная литература о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Построение национальной идеологии России
В конце 2009 года известный экономист Михаил Делягин в своих статьях в «Ежедневном журнале»[1] фактически вернул к жизни никогда не умиравший, но затихший на время дискурс о национальной идее (уступив...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки починається з кінця ХІХ ст. В цей період формуються нові теорії та моделі соціального розвитку, започатковані Ф. Знавецьким та Т. Парсонсом. За...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Потенціальна демографія
Демографічна політика - це цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана впливати на формування бажаного ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Потребительская корзина
Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет на основе ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Потребительство как причина мирового кризиса
Актуальность: В эпоху Возрождения произошла массовая секуляризация различных сторон жизни человека. На пути к свободе и наслаждению, ставшими главным вектором развития общества, человеческий разум всё...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Потребление населением материальных благ и услуг
Потребительское поведение, потребление благ и услуг долгое время оставалось периферийным объектом в статистике, которая в большей степени интересовалась процессом труда и трудовыми отношениями, а такж...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Потребности и условия жизни людей
В настоящее время существует много различных точек зрения на сущность потребности. Ученые сходятся лишь в том, что признают потребность как основную побудительную силу человеческой деятельности. Соотв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Появление и формирование первых профессиональных союзов за рубежом
В середине XVIII века начинается промышленный переворот в странах Западной Европы. Одно за другим появляются открытия и изобретения, совершившие революцию в технике, то есть в способах обработки сырья...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

ПР-технологи для создания имиджа организации
«Имидж – ничто», - провозглашает реклама с экрана телевизора. Но при этом создает имидж собственного товара, с помощью которого пытается подчеркнуть его особенность по сравнению с конкурентом. В то же...
Подробнее...

Страницы: 150 51 52 53 5471 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!