Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Учетная политика предприятия на примере ОАО "Востокнефтезаводмонтаж"
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Учетная политика на предприятии 1.1 Понятие учетной политики на предприятии 1.2 Определение учетной политики в экономической литературе 1.3 Раскрытие учетной политики 2. У...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Філософсько-економічні аспекти підприємництва
ЗМІСТ Вступ 1. Філософське трактування підприємницької діяльності 2. Проблеми моралі в підприємництві Висновки Список використаної літератури ВСТУП Прагнення вирішити економічні проблеми Україн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
Зміст Вступ 1 Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення 1.1 Економічна сутність санації підприємств, класична модель фінансової санації 1.2 Принципи управління фінансовою с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"
План Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу……..5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу………………………5 1.2.Система ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фінансова стратегія підприємства
Вступ. 1. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства. 2. Поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. 2.2. Фінансова стратегія, її ц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Формування економічного потенціалу підприємства 1.1 Сутність потенціалу підприємства 1.2 Структура потенціалу підприємства 1.3 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"
Мета роботи – оволодіння методикою проведення фінансово-економічного аналізу для виявлення основних резервів поліпшення його фінансово-господарського стану, підвищення ефективності використання його з...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
Об’єктом переддипломної практики було електродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен». Предмет переддипломної практики – дослідження фінансово – господарської діяльності елек...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фірма як організаційна форма підприємництва
В економічній літературі зазначаєтьс, що варто розрізняти поняття «підприємство» і «фірма». Так, підприємство – це установа у формі фабрики, ферми, невеликого або великого магазину, що виконує одну аб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
План Вступ Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення 1.1 Сутність і функції фіскальної політики 1.2 Дискреційна і автоматична фіскальна політика Глава 2. Фіскальна політика як сист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фонд поддержки малого предпринимательства
Введение 1. Фонд поддержки малого предпринимательства 1.1 Создание и понятие Федерального фонда поддержки малого предпринимательства 1.2 Основные положения о Федеральном фонде поддержки малого пред...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формальные и неформальные институты в переходной экономике
Содержание Введение Глава 1. Институциональная структура общества 1.1 Неформальные правила 1.2 Формальные институты Глава 2. Институциональные изменения 2.1 Механизмы институциональных изме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин
Вступ І. Сутністно-типологічні засади функціонування сучасних підприємств в ринкових умовах 1.1 Сутність і функції підприємств 1.2 Організаційні форми сучасних підприємств 1.3 Ефективність функціо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Форми і методи регулювання економіки державою
ПЛАН 1. Бюджетно-податкова політика держави. 3 2. Грошово-кредитна політика. 11 3. Соціальна політика держави. 13 4. Державне регулювання аграрної сфери економіки. 15 5. Антикризова політика...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формирование территориально-производственных комплексов
1. Территориальное сочетание природных ресурсов 2. Территориально-производственный комплекс: сущность, основа формирования, состав Список используемой литературы 1. Территориальное сочетание при...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формирование финансовых результатов деятельности промышленного предприятия
Содержание Введение.............................................................................................................. 3 1 Экономическое содержание и значение прибыли........................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формирование фонда заработной платы в организации
План Введение Глава 1. Теоретические аспекты оплаты труда. 1.1 Сущность, формы и системы оплаты труда. 1.2 Принципы организации заработной платы в условиях рыночных отношений. 1.3 Организация опл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формирование цен на основе затрат предприятия
Содержание Метод полных издержек Метод предельных издержек Метод ценообразования на основе дохода с оборота Метод рентабельности инвестиций (дохода на вложенный капитал) Метод анализа безубыточно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формирование цен производителями товаров и услуг
Общее правило, установленное для организаций-изготовителей нормативными актами - отпускные цены на товары и тарифы на услуги (работы) формируются с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой себестои...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Формирование цены продукции на основе её себестоимости
Содержание Введение 1. Цели и задачи ценообразования 2. Сущность и виды себестоимости. Классификация затрат 3. Практическая часть: Анализ процесса ценообразования 3.1 Анализ формирования цены на ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Формирование цены труда в российской экономике
Содержание Введение 1. Теоретические и методологические подходы к исследованию цены труда 1.1 Экономические теории 1.2 Понятия "труд", "стоимость рабочей силы", "цена труда" 2. Специфика формиров...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування вертикально інтегрованих компаній в промисловості
Вступ 1. Гірничо-металургійна промисловість 2. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (Україна) 3. Агропромислове об'єднання (США) 4. Приклади формування кластерів 5. Створення вертикально інт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
Вступ ГЛАВА 1 СУТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА 1.1 Інституціоналізм як методологічна та теоретична база дослідження інституціональної структури суспіль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"
Зміст Вступ 1. Методологічні основи формування і розподілу прибутку підприємств 1.1 Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства 1.2 Рентабельність підприємства та показники, які ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах
Постановка проблеми. Сучасна Україна почала рух до змішаної регульованої ринкової економіки. Головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва. Ставши на шл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування прибутку підприємства. Права студента
Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави.Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Характеристика деятельности предприятия ОСАО "Ингосстрах"
Содержание 1. Общая характеристика деятельности предприятия 2. Обеспечение предприятия кадрами 3. Организация оплаты труда на предприятии 4. Социально-трудовые отношения на предприятии 5. Организ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика діяльності ВАТ "Херсонський м'ясокомбінат"
1. Коротка історія заснування і розвитку ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат» У далекому й складному для Української економіки 1990 року в Херсоні був створено ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат», йог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"
Содержание Введение 1. Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО «РОСТОВЭНЕРГО» ВЭС ВРЭС 1.1 Общие положения 1.2 Анализ хозяйственной деятельности 1.2.1 Анализ активов и пассивов организац...
Подробнее...

Страницы: 1160 161 162 163 164299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!