Все разделы / Педагогика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
Необхідність ефективної реалізації дидактичних завдань потребує від учителів трудового навчання нових підходів до викладання свого предмета, до підвищення рівня знань, умінь і навичок школярів. Щоб зд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
Професійно-технічна освіта — це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників для галузей народного господарства в професіонально-технічних навчальних закладах. Це сукупн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
Курсова робота містить: 37 арк., 7 табл., 1 додаток, 8 джерел. В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики урок...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
Професійно-технічна освіта – це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
Практика навчання у вищих навчальних закладах освіти та психолого-педагогічні дослідження вже давно довели необхідність повністю відмовитися від уявлень про навчально-виховний процес як процес повідом...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ориентировка во времени детей дошкольного возраста
С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, срывая листок календаря, ежеминутно, глядя на часы. Во времени живет и ребенок, поэтому программой воспитания и обучения в детском саду предусмотрен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі
Основним завданням викладання географії в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зарубіжних країн. У...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ортобиотика – как здоровьесберегающая технология обучения
Ортобиотика (греч., от orthos - правильный, прямой, и bion - жить). Искусство вести правильную жизнь. Ортобиотика — наука о самосбережении здоровья, разумном образе жизни. Ортобиотика - новая наука о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Орфографические словари на уроках русского языка в начальной школе
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

: Освіта в Китаї
Сучасна система освіти в КНР має ряд специфічних рис, якщо порівнювати її із зарубіжними аналогами. Так, на відміну від ще одного азіатського велетня - Індії, Китай є країною з високим і швидко росте ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах
Актуальність проблеми. Висуваючи перед школою задачі, обумовлені прискоренням соціально-економічного розвитку країни на базі науково-технічного прогресу перед нами постають основні шляхи і засоби їх у...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
Педагогіка вищої школи – одна із складових педагогічної теорії. Педагогіка є наукою, яка розвивається на протязі століть. Вона формується як наука в ту добу, коли в суспільстві виникає комплекс обстав...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освоение детьми старшего дошкольного возраста системы знаний о человеке посредством моделей
Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по построению (выбору и конструированию моделей). Цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми знаний об особе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания
Педагогическая практика проходила с 12 января по 22 февраля в ГОУ СПО УГК им. И. Цель практики – освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и восп...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні категорії та етапи навчального процесу студента
Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи нявчання, студента, який прац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови
Перед учителем поставлено важливе завдання – здійснювати розвиток гармонійної компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й учитель, цілі та завдання його освітньої діяльності. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
Разом з перспективами вільного розвитку Української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної Український народ вступив в нову еру свого історичн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні риси та якості педагога в сучасній школі
За словами видатного педагога К.Д.Ушинського вчитель відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные дидактические концепции
В современную эпоху особое значение приоб­ретает задача комплексного воспитания подрастающего поколения. Формирование нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные идеи и их методическое воплощение в коммуникативно-деятельностной системе С.А. Зыкова
До середины 50-х гг. ХХ в. в отечественной сурдопедагогике речевое развитие глухих рассматривалось как результат планомерного и последовательного изучения ими языка — его произносительной стороны, сло...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Основные категории педагогики
Обучение, воспитание и развитие - это основные педагогические процессы. К управлению этими процессами будущий учитель готовит себя в педагогическом вузе. Процесс обучения является предметом изучения д...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные категории педагогики. Формы организации учебной деятельности
Категории, как известно, представляют основные, фундаментальные в данной науке понятия. Необходимо выделить три группы таких категорий. Первая группа характеризует объект педагогики. Это «индивидуаль...
Подробнее...


Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшей группы
ВВЕДЕНИЕ Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, з...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Методика залучення учнів до національної культури в процесі занять петриківським розписом
В умовах становлення незалежної Української держави одним із головних завдань є відродження та розбудова національної системи освіти. Завдання, що постають з Державної національної програми «Освіта» ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация театрализованной деятельности старших дошкольников в доу
Оглавление введение Теоретические основы проблемы развития театрализованной деятельности дошкольников в доу Развитие театрализованной деятельности старших дошкольников Условия организации и развития т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Способы повышения мотивации на уроке английского языка на среднем этапе обучения
Оглавление Введение Проблема мотивации в отечественной и зарубежной психологии и методике преподавания иностранных языков Определение понятия "мотивация". "Мотивация" и "мотив". Виды мотивов Особеннос...
Подробнее...


ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАТРУДНЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение. 3 Глава 1 Формирование профессиональной готовности преподавателей боевой и физической подготовки образовательных учреждений ФСИН России к преодолению затруднений как педагогический феномен....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Экологическое образование в непрофильном вузе
Введение Глава 1. Теоретические основы экологического образования у студентов 1.1.Формирование экологических знаний, умений и навыков в процессе обучения студентов в вузе как педагогическая проблем...
Подробнее...

Страницы: 15 6 7 8 911 |
  Cодержание / Педагогика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!