Все разделы / Педагогика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Организация учебных экскурсий как средство формирования экологического мировоззрения и профориентации учащихся
Учебные экскурсии являются важным средством образования, трудового воспитания и профориентации учащихся. Связь экскурсий с предшествующим и последующим изложением учебного материала, иллюстрируемого н...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Организация физического воспитания в школе
Целью педагогической практики является содействие качественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций специалиста по физической культуре в р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
Актуальність та доцільність дослідження. Здоров’я населення є інтегральним показником суспільного розвитку країни, відображенням її політичного, соціально-економічного та морального станів, могутнім ч...
Подробнее...


Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
Актуальність дослідження. Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей - одне з основних завдань сучасного суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на г...
Подробнее...


Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
Актуальність теми. Провідними завданнями початкової ланки освіти є встановлення потенційних можливостей учнів та цілеспрямований їх розвиток у різних видах діяльності. Інтенсивне впровадження колектив...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII— XVIII ст. Друга половина XVII— XVIII ст. в освітній сфері характеризуються насамперед створенням розгалуженої мере...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Організація позакласного читання в початкових класах
На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів та потреби реорганізації позакласного читання в молодших класах, оскільки саме сформованість н...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
1.1. Вікові та психологічні особливості учнів середнього етапу загальноосвітньої школи. Успішне вивчення іноземної мови на уроках та ефективне проведення групових позакласних заходів залежить від вра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація позакласної роботи з математики
Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української національної школи. У розвитку названих ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
Вивчення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів набуло особливого значення у зв'язку з розширенням комунікативних функцій у всіх сферах життєдіяльності сучасної людини, особли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Організація процесу творчого розвитку дитини
По своїй дивній здатності викликати в людині творчу активність, мистецтво займає, безумовно, перше місце серед всіх багатообразних елементів, складових складну систему виховання людини. Комплексний п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, твор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
Соціальна робота в системі освіти ще лише починає своє становлення як особливий напрям соціальної сфери, у зв'язку з цим слід вказати на соціально-реабілітаційні аспекти соціальної роботи в цілому і п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
Процес розвитку ЕИС пов'язаний із процесом організацій і переорганизации матері. З одному стану матерія переходила в більше складні, під впливом змін у зовнішнім середовищі . Першою речовиною, на осно...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
Необхідність ефективної реалізації дидактичних завдань потребує від учителів трудового навчання нових підходів до викладання свого предмета, до підвищення рівня знань, умінь і навичок школярів. Щоб зд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
Професійно-технічна освіта — це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників для галузей народного господарства в професіонально-технічних навчальних закладах. Це сукупн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
Курсова робота містить: 37 арк., 7 табл., 1 додаток, 8 джерел. В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики урок...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
Професійно-технічна освіта – це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
Практика навчання у вищих навчальних закладах освіти та психолого-педагогічні дослідження вже давно довели необхідність повністю відмовитися від уявлень про навчально-виховний процес як процес повідом...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ориентировка во времени детей дошкольного возраста
С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, срывая листок календаря, ежеминутно, глядя на часы. Во времени живет и ребенок, поэтому программой воспитания и обучения в детском саду предусмотрен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі
Основним завданням викладання географії в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зарубіжних країн. У...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ортобиотика – как здоровьесберегающая технология обучения
Ортобиотика (греч., от orthos - правильный, прямой, и bion - жить). Искусство вести правильную жизнь. Ортобиотика — наука о самосбережении здоровья, разумном образе жизни. Ортобиотика - новая наука о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Орфографические словари на уроках русского языка в начальной школе
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

: Освіта в Китаї
Сучасна система освіти в КНР має ряд специфічних рис, якщо порівнювати її із зарубіжними аналогами. Так, на відміну від ще одного азіатського велетня - Індії, Китай є країною з високим і швидко росте ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах
Актуальність проблеми. Висуваючи перед школою задачі, обумовлені прискоренням соціально-економічного розвитку країни на базі науково-технічного прогресу перед нами постають основні шляхи і засоби їх у...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
Педагогіка вищої школи – одна із складових педагогічної теорії. Педагогіка є наукою, яка розвивається на протязі століть. Вона формується як наука в ту добу, коли в суспільстві виникає комплекс обстав...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освоение детьми старшего дошкольного возраста системы знаний о человеке посредством моделей
Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по построению (выбору и конструированию моделей). Цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми знаний об особе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания
Педагогическая практика проходила с 12 января по 22 февраля в ГОУ СПО УГК им. И. Цель практики – освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и восп...
Подробнее...

Страницы: 15 6 7 8 911 |
  Cодержание / Педагогика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!