Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(10 )

Характеристика налога на добычу полезных ископаемых
Введение…………………………………………………………………………….3 Глава 1. Общественная значимость налога на добычу полезных ископаемых и плательщики налога…………………………………………….5 1.1. Постановка на учет в качестве налогоплател...
Подробнее...
(10 )

Плательщики налога на добычу полезных ископаемых
Глава 1. Сущность налога на добычу полезных ископаемых………………………………………………………………….…….5 1.1 Правовой статус налога на добычу полезных ископаемых………….….5-7 1.2 Основные элементы налога на добычу полезн...
Подробнее...
(10 )

Роль платежей за природные ресурсы в создании условий устойчивого развития региона
НАГАЕВА Ольга Сергеевна, младший научный сотрудник Красноярского отдела прогнозирования экономического развития региона Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (г. Красноя...
Подробнее...
(10 )

Управление заемным капиталом предприятия на примере
содержание ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 5 1.1. Содержание и структура заёмного капитала 5 1.2. Методы оптимизации структуры капитала 10 ГЛАВ...
Подробнее...
(10 )

Совершенствование механизма управления оборотным капиталом
Введение…………………………………………………………………………………..3 1 Теоретические основы управления оборотным капиталом…………………….6 1.1 Понятие оборотного капитала, его состав и структура…………………………….6 1.2 Источники формир...
Подробнее...
(10 )

Формы и условия привлечения банковского кредита
Введение 1. Теоретическая сущность, классификация и анализ инвестиционных рисков 1.1 Понятие и классификация инвестиционных рисков 1.2 Анализ инвестиционных рисков 1.3 Меры снижения риска инвестиц...
Подробнее...
(10 )

Управление рисками подрядных строительных организаций
В условиях экономической нестабильности и непредсказуемости наибольшую долю рисков несут организации, выполняющие функции заказчиков (инвесторов), поскольку на свой страх и риск оценивают конъюнктуру...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(10 )

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ Південний ГЗК 2
Мета роботи: на базі обраного підприємства провести аналіз основних економічних та фінансових показників його діяльності, виявити основні проблеми та недоліки, провести необхідні розрахунки та зробит...
Подробнее...
(10 )

Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи
ПЛАН ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 7 1.1. Світова фінансова система: понятійно-категорійна сутність 7 1.2. Етапи розвитку світової фінансової сист...
Подробнее...
(10 )

Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 1.1 Сутність статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю 1.2 Особливос...
Подробнее...
(10 )

Финансовый менеджмент в некоммерческих организациях
Деятельность российского третьего сектора, как часто называют некоммерческие организации, заключается в привлечении средств и направлении их на достижение общественно полезных целей. Вопрос финансиро...
Подробнее...
(10 )

Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності
За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність зн...
Подробнее...
(10 )

Визначення вартості грошей у часі та її використання
Содержание Введение 3 1. Понятие нематериальных активов в налоговом учете. 4 2. Налоговая оценка нематериальных активов. 6 3. Создание нематериальных активов. 8 4. Амортизация НМА в налоговом уч...
Подробнее...
(10 )

Основные особенности бухгалтерского учета нематериальных активов в России
Введение……………………………...……………………………………………………3 1 Понятие нематериальных активов…………………………... …..…...……………….5 1.1 Сущность и классификация нематериальных активов…………..…………………5 1.2 Оценка нематериальны...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни
ПЛАН 2. Податкова система та принципи її побудови 6 3. Система оподаткування 11 4. Система податкових органів та їх функції 16 6. Загальнодержавні податки і збори як основні джерела формування дох...
Подробнее...
(10 )

Фінанси як економічна категорія
Фінанси — це сукупність економічних відносин, що пов'я­зані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у народному господарстві До сфери фінансів належать такі грошові відносини, які, ...
Подробнее...
(10 )

Види та методи фінансового контролю
Однією з важливих ознак класифікації фінансового контролю є форма його здійснення. З позицій філософії зміст і форма є загальними категоріями, що відображають взаємозв'язок двох сторін будь-якого пред...
Подробнее...
(10 )

Налоговый контроль и пути его совершенствования
Глава 1. Роль и место налогового контроля в системе финансового контроля Экономическая сущность налогового контроля как составного элемента финансового контроля……………………………………………………………4 Организация г...
Подробнее...
(10 )

Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля
Государство в процессе своего функционирования осуществляет политическую деятельность в различных сферах и общественной жизни. Объектом этой деятельности выступают экономика в целом, а также отдельны...
Подробнее...
(10 )

Операции по ввозу и вывозу валютных ценностей в РФ и из РФ
Введение 1. Понятие валюты и валютных ценностях 2. Понятие и содержание валютного регулирования 3. Описание закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 4. Ответственность за несоблюдение...
Подробнее...
(10 )

Денежная система и особенности ее функционирования
Денежная система, это один из наиболее важных разделов экономической науки. Правильно действующая денежная система вливает жизненную силу в круговорот доходов и расходов, который олицетворяет экономи...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Современная денежная система РФ, особенности ее функционирования
СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1. Понятие денежного обращения и его виды 3 2. Закон денежного обращения 5 3. Денежная масса и денежные агрегаты 8 Одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики я...
Подробнее...
(10 )

Валютное законодательство и валютный контроль
«Валюта» - это денежная единица государства или денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных...
Подробнее...
(10 )

Консолидация в банковском секторе финансовый кризис и новое финансовое законодательство
В настоящее время российская финансово-банковская система проходит испытание на прочность. В условиях мирового финансового кризиса, обострения кризиса ликвидности и снижения уровня доверия к контраге...
Подробнее...
(10 )

Порядок проведения налогового контроля за полнотой поступления в бюджет налога на доходы физических
ВВЕДЕНИЕ 1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1.1. Место налога на доходы физических лиц в бюджетной системе Российской Федерации 1.2. Основы применения на...
Подробнее...
(10 )

Прибыль и пути ее увеличения
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Бухгалтерский баланс на 01 января 2010года ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Бухгалтерский баланс на 01 января 2009года ПРИЛОЖЕНИЕ В: Приложение к бухгалтерскому балансу с 1 января2009 г. по 31 декабря 20...
Подробнее...
(10 )

Способы сравнения в анализе хозяйственной деятельности Эффективность использования капитала
Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности: виды сравнения, способы приведения показателей в сопоставимый вид Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Сравнение, как один из...
Подробнее...
(10 )

Управление внеоборотными активами на предприятии
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 3 1. Теоретические основы управления внеоборотными активами……………... 1.1. Понятие, состав и структура внеоборотных активов……………………… 1.2. Политика управления вн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Показатели рентабельности, их расчет и методы анализа
Введение 3 Глава 1. Показатели рентабельности предприятия 4 1.1. Определение рентабельности 4 1.2. Показатели рентабельности 5 1.3. Группы показателей рентабельности 5 1.4. Показатели, используемы...
Подробнее...
(30 )

Экономическая эффективность производства и молока на примере ОАО Кипринское Очерского района
Введение. 1. Теоретическое обоснование экономической эффективности производства. 1.1 Понятие экономической эффективности. 1.2 Показатели экономической эффективности. 1.3 Пути повышения эко...
Подробнее...

Страницы: 174 75 76 77 78101 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!