Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(20 )

Комерційна діяльність підприємства
Что такое коммерция? Умение перепродать дороже? В какой-то мере да, но не только это. Понятие «коммерция» значительно шире, более глубоко по содержанию и умению ее осуществлять. Коммерция – вид торго...
Подробнее...
(25 )

Методи нормування оборотних засобів
За способами планування та нормування оборотні засоби поділяються на нормовані та ненормовані. Нормовані оборотні засоби забезпечують мінімум обігових засобів, необхідний для безперебійного функціонув...
Подробнее...
(20 )

Показники і методи вимірювання продуктивності праці
Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці». Продуктивність — як економічна категорія характеризує ефективність використан...
Подробнее...
(20 )

Амортизаційна політика підприємства
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють...
Подробнее...
(5 )

Монетаризм та його сучасне застосування
Вибираючи назву марки, можна використовувати ініціали, цифри, міфологічні образи, власні імена, географічні назви, іноземні слова, сполучення слів. Вдалу фірмову назву завжди легко записати та запам’я...
Подробнее...
(20 )

Маркування продукції
Вибираючи назву марки, можна використовувати ініціали, цифри, міфологічні образи, власні імена, географічні назви, іноземні слова, сполучення слів. Вдалу фірмову назву завжди легко записати та запам’я...
Подробнее...
(15 )

Якість продукції підприємства
Зміст 1. Вступ 3 2. Продукція ...
Подробнее...
(15 )

Власність у суспільстві
Введення Власність - основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства. Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людь...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(5 )

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці ек...
Подробнее...
(5 )

Анализ показателей рентабельности
СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 3 Глава 1. Показатели рентабельности предприятия.. 4 1.1. Определение рентабельности. 4 1.2. Показатели рентабельности. 5 1.3. Группы показателей рентабельности. 5 1.4. Показател...
Подробнее...
(5 )

Антиинфляционная политика государства
Объем промышленного производства в России в 2000 г увеличился на 9 % по сравнению с 1999 г. Об этом сообщается в поступившей в ПРАЙМ-ТАСС в пятницу сводке Госкомстата России. В декабре 2000 г промышле...
Подробнее...
(5 )

Анализ состояния и эффективности использования основных средств на примере ООО шахта Добропольская
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Теоретические аспекты исследования состояния и эффективности использования основных фондов. 1.1 Экономическая сущность основных фондов 5 1.2 Задачи анализа и источники информа...
Подробнее...
(10 )

Рейтинги международной конкурентоспособности стран мира
К июню 1999 года экономика находилась в ситуации сбалансирования своих параметров -- в условиях уменьшения спроса на белорусском и внешнем рынках. В центре внимания находились вопросы сельского хозяйс...
Подробнее...
(5 )

Бюджетная политика в Республике Беларусь
К июню 1999 года экономика находилась в ситуации сбалансирования своих параметров -- в условиях уменьшения спроса на белорусском и внешнем рынках. В центре внимания находились вопросы сельского хозяйс...
Подробнее...
(5 )

Бюджет. Виды бюджетной политики государства
Бюджет (англ. budget – «денежная сумка») – роспись доходов и расходов государства, учреждения, семьи на определенный срок. Государственный бюджет обычно составляется на год. С одной стороны, бюджет – ...
Подробнее...
(5 )

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
ЗМІСТ 1. Вступ___________________________________________________стор.1 2. Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ___________стор. 2-6 3. Регіональна економічна політика України та місце в н...
Подробнее...
(5 )

Бюджетный дефицит: причины, последствия, методы регулирования
1. Введение...............................................................................…………………………………..3 с. 2. Бюджетный дефицит и методы его финансирования…………………..…………………..4-8с. 3. Анализ бюджетов...
Подробнее...
(5 )

Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края
Содержание Введение ……………………………………………………………….. 4 Глава 1. Бюджетный процесс в условиях перехода к рынку ……………………………………………………………………. 6 1.1 Экономическое содержание и значение бюджета...
Подробнее...
(5 )

Бюджетное устройство Российской экономики
Содержание 1.Введение……………………………………………………………….3 2.Основы бюджетного устройства и построения бюджетной системы России…………………..………4 3.Бюджеты Российской Федерации……………………………………8 4.Бюджетное планирован...
Подробнее...
(5 )

Бюджетная система. Государственный долг
ВВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА Бюджетная система страны представляет собой сложный механизм, характеризующий особенности взаимоотношений государства и местных органов власти. С...
Подробнее...
(20 )

Экономическая безопасность
Для того чтобы понять, что такое акции, надо чётко представлять, что такое ценные бумаги, так как акции являются одним из их видов. Далее будут рассмотрены такие понятия, как ценные бумаги, виды ц...
Подробнее...
(10 )

Акции, их виды, курсовая стоимость акций
Для того чтобы понять, что такое акции, надо чётко представлять, что такое ценные бумаги, так как акции являются одним из их видов. Далее будут рассмотрены такие понятия, как ценные бумаги, виды ц...
Подробнее...
(10 )

Акции и акционерные общества
Глава 1. Сущность акционерных обществ. § 1 Понятие акционерного общества. Типы АО. § 2 Возникновение и развитие АО. § 3 Механизм осуществления деятельности АО. Глава 2. Акционерная форма собственности...
Подробнее...
(10 )

Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)
Вступление Адам Смит (Smith) (1723-90 г.г.), шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической политэкономии. В ''Исследовании о природе и причинах богатства народов'' (1...
Подробнее...
(10 )

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
ВСТУП Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збідні...
Подробнее...
(5 )

Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.
Трудовая теория стоимости и теория убывающей предельной полезности. Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто не порождало так много ошибок и разногласий, как именно неточности и неопределе...
Подробнее...
(5 )

Альтернативные пути выхода из кризиса РФ
1. Введение................................................ 3 2. Проблемы перехода от плановой к рыночной экономике................ 3 3. Экономические реформы в России............................... 9...
Подробнее...
(5 )

Акционерные общества и их роль в экономике
Приватизация в России проводилась как стратегическое преобразование, посредством которого «ничейную» якобы и потому малоэффективную собственность следовало передать действенным и эффективным собствен...
Подробнее...
(2 )

Ярин Г.А. Экономика фирмы: инновации и инвестиции, прибыль и оплата труда, инновационно-инвестиционная стратегия, оценка финансовой устойчивости
Ответы на основные вопросы к экзамену по дисциплине экономика. 50 вопросов Деньги: их возникновение, роль в экономике и основные функции Олигополия: кривая спроса на продукцию, фирмы олигополисты Эла...
Подробнее...
(10 )

Ответы к экзамену по экономике
Ответы на основные вопросы к экзамену по дисциплине экономика. 50 вопросов Деньги: их возникновение, роль в экономике и основные функции Олигополия: кривая спроса на продукцию, фирмы олигополисты Эла...
Подробнее...
(100 )

«Экономика» Экзамен. Билет № 1. Семестр 3-й
1. Производство и его роль в экономическом развитии. Важнейшие категории. Базовые аксиомы. 2. Конкуренция. Основные типы рыночных структур и формы конкуренции. 3. Инвестиции: сущность, источники, роль...
Подробнее...
(10 )

Организация экономических учреждений в системе обязательного медицинского страхования
ВВЕДЕНИЕ В современных условиях необходим принципиально новый подход к организации здравоохранения, гарантирующий право каждого граждани­на на получение медицинской помощи, соответствующей уровню разв...
Подробнее...
(15 )

Товароведение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 1.1. Сущность и задачи товароведения. Товароведение как научная дисциплина. Связь товароведения с другими техническими научными дисциплинами. История товароведе...
Подробнее...
(300 )

Контрольная работа по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда »
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 5 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 7 4. АНАЛИЗ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ РЯДОВ 8 5. РАСЧЕТ НОР...
Подробнее...

Страницы: 1295 296 297 298 299306 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!